Sertipiko ng Kasal
Ano ang Sertipiko ng Kasal (CERTIFICATE OF MARRIAGE)?

Ang Sertipiko ng Kasal ay isang dokumentong nagpapatibay ng pagsasama ng isang lalaki at babae alinsunod sa itinakda ng batas.

Ano ang mga dapat malaman sa Sertipiko ng Kasal?

· Pangalan ng ikinasal (lalaki at babae)

· Petsa at lugar ng kapanganakan

· Kasarian at pagkamamamayan ng ikinasal

· Tirahan at relihiyon

· Katayuang sibil

· Pangalan at pagkamamamayan ng mga magulang

· Lugar at petsa ng kasal

· Bilang at lugar kung saan kinuha ang lisensiya sa kasal

· Pangalan at katungkulan ng nagkasal

 

Saan ginagamit ang Sertipiko ng Kasal?

Alinsunod sa batas ang dokumentong ito ay nagpapatunay at nagpapatotoo sa naganap na kasalan; ang tala ng kasal ang nagpapabago sa katayuang sibil at pangalan ng babaeng napangasawa. Ang Sertipiko ng Kasal ay lubhang mahalaga sa mga legal o personal na transaksyon katulad ng pagkuha ng pasaporte para sa paglalakbay sa ibang bansa, pagkuha ng benepisyo at iba pa.

 

Sino ang dapat magbigay-alam sa naganap na kasalan?

Ang dapat magbigay-alam sa naganap na kasalan ay ang nagkasal (huwes, pari, ministro, imam at iba pa) o sinuman sa ikinasal kung wala ang nagkasal.

 

Kailan at saan dapat ipatala ang kasalang naganap?

Sa loob ng labinlimang (15) araw mula ng idaos ang kasal, dapat maipatala sa Tanggapan ng Tagatalang Sibil kung saang lugar naganap ang kasalan. Ito ay para sa mga kumuha ng lisensiya. Sa mga hindi nangangailangan ng lisensiya sa pagpapakasal dapat ay ipagbigay-alam sa loob ng 30 araw matapos idaos ang kasalan.

 

Ano ang kailangang sa nabalam na pagpapatala (Late or Delayed Registration) ng kasal?

· Apat(4) na kopya ng Sertipiko ng Kasal na sinagutan ng tama; wasto at may lagda ng mga kinauukulan.

· Sinumpaang salaysay (Affidavit) para sa nabalam na pagpapatala ay dapat isagawa ng opisyal na nagkasal o taong nagbigay ng sertipiko ng kasal at ang dahilang ng pagkabalam sa pagpapatala.

 

Ano ang kailangang dokumento bago maikasal ang isang lalaki at babae?

Kailangan kumuha muna sila ng “Marriage License” sa tanggapan ng tagatalang sibil sa kasalukuyang lugar na tinitirhan ng isa sa balak magpakasal.

 

Anu-ano ang kailangan sa pagkuha ng Marriage License?

Para sa edad 25 pataas:

· CENOMAR (Certificate of No Marriage)

· Birth Certificate

· Family Planning Seminar (Health Center)

· Orientation on Civil Registration (MCRO)

 

Para sa edad 21 hanggang 24:

· Birth Certificate

· Advice of parents

· Pre-marriage counselling (MSWD)

· Family Planning Seminar (Health Center)

· Orientation on Civil Registration (MCRO)

 

Para sa edad 18 hanggang 21:

· Birth Certificate

· Consent of Father

· Pre-marriage counselling (MSWD)

· Family Planning Seminar (Health Center)

· Orientation on Civil Registration (MCRO)

 

Sinu-sino ang mga hindi dapat kumuha ng “Marriage License”?

· Kung ang isa sa ikakasal ay nasa bingit ng kamatayan (Article 27)

· Kung sakali, malayo ang lugar na tinitirhan ng ikakasal at wala man lang paraan upang ito ay makipagkita ng personal sa Civil Registrar (Article 28)

· Mga ikakasal sa ilalim ng relihiyong Islam o iba pang Cultural Communities, subalit kailangan ang seremonya ay naaayon sa kanilang kinagisnan o kinugalian (Article 33)

· Lalaki o Babae (23 years old pataas) Nagsasama ng mahigit sa limang taon at walang sagabal na legal para sila ay ikasal (Article 34)

 

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa :

OFFICE OF THE MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR RM 106,

Carmona Municipal Hall, J.M. Loyola St., Carmona, Cavite

Maaari din kayong tumawag , magfax at Mag-email sa:

Tel: (046)430-1641Fax (046)430-1001

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com