Mga Sityo

Kasaysayan ng Ilang Sityo ng Carmona


Bahagyang kaalaman lamang ang mababanggit tungkol sa mga sityo ng Carmona, subalit sa matiyagang pagsasaliksik nakakuha ng ilang impormasyon gaya ng sumusunod: Kay Impierno, Paligawang Matanda, Paligawang Bata, Pinagdabilan, Pasong Buhangin, Agiit, Pasong ___, Pasog Kabayo, Pasong Emang, Pasong Saging, Pasong Pari at Ulong Tubig.

Kay Impierno - ito ay kilalang "Paligawang Bayan" dahil halos lahat ng mga hayop sa kabayanan at kalapit baryo at dito nagpapastol.

Paligawang Matanda at Bata - ito rin ay nagsilbing pastulan subalit hindi kasing lawak ng Kay Impierno.

Ulong Tubig - nangangahulugang pinagmumulan ng tubig. Ang sityong ito ay nasa paanan ng bundok. Isang malaking bukal ang nagdudulot ng saganang tubig sa patubig sa mga palayan. Ang bukal na ito ay inayos at nagsilbing "Swimming pool" na pinagdarayo ng mga eskursyonista. (Sa ngayon ang ulong tubig ay wala na).

Pinagdabilan - noong nakaraang mga panahon ang dakong ito ay tanyag sa mga pandarambong ng mga tulisan. Isang pangyayari ang naganap dito na siyang pinagmulan ng pangalan ng sityong ito. Isang gabi noon, ang isang matandang lalaki ay nagdala ng gitarang tinatawag na "ravel" sa kanyang panghaharana sa kabila ng bundok, nasalubong niya ang isang pangkat ng tulisan. nakita nila ang kanyang gitarang "ravel". Isa sa mga tulisan ang kumuha nito, pinatugtog at inutusan ang matanda na sumayaw. Nang mapagod ang matanda ibinigay ang gitara sa matanda at pinatugtog at sila naman ang nagsayaw. walang anu-ano'y dumating ang mga kasamahan ng matanda. Nang makita ng mga tulisan na nakahihigit sa dami ang mga ito, sila'y dali-daling lumayo't iniwan ang matanda. Mula noon tinawag ang pook na itong "Pinagravelan" at kalauna'y tinawag na Pinagdabilan.